Bestemmingsplan Wensink Zuid, herziening Van Speijkplein 5a

Gemeente Borne – Borne 2016

In opdracht van een particulier is het bestemmingsplan opgesteld met toelichting, regels en verbeelding, inclusief Beeldkwaliteitsplan. Het bouwvlak voor de woning is verschoven naar een buurkavel. Daarbij moest rekening gehouden worden met geluidhinder, een rioolleiding en een hoge archeologische verwachtingswaarde. De noodzakelijke onderzoeken werden gecoördineerd; het plan is IMRO-gecodeerd en toegankelijk via de site RuimtelijkePlannen.nl.

In samenwerking met landschapsarchitect André Bijkerk, Mars Architectuur en Oostzee ontwerp & omgeving.