Omgevingsplan Buitengebied

Gemeente Steenwijkerland 2018

Het bestemmingsplan Buitengebied van de gemeente Steenwijkerland is dringend toe aan een herziening. In overleg met betrokken burgers en overheidsdiensten is een Omgevingsvisie (juni 2017) opgesteld, als ‘strategisch kader’ voor ruimtelijke ontwikkeling. Deze wordt nu vertaald naar een Omgevingsplan voor het buitengebied. In het voorjaar van 2018 is de gemeente ondersteund bij de ontwikkeling van een pilot van dit Omgevingsplan. In samenwerking met landschapsarchitect Annerie van Daatselaar zijn werkprocessen en plantoetsmodellen ontwikkeld om te komen tot een modern en praktisch toetsingskader voor plannen in de fysieke leefomgeving.

De gemeente beschikt over veel inventarisatiemateriaal, maar zoekt naar een nieuwe vorm van integraal, ruimtelijk beheer van het gebied; een objectieve, heldere toetsing van de ruimtelijke kwaliteit van de omgeving is daarbij cruciaal.

Het prachtige buitengebied van de gemeente Steenwijkerland telt 14 landschapstypen, verschillende soorten erven en vele bebouwingstypen. Er moest een modus gevonden worden tussen enerzijds de wens van de particulier met de vereiste inspanningen (bij wijziging van bebouwing en/of functie) en anderzijds een vastlegging van de ‘kernkwaliteiten’ met de mogelijkheden tot aanpassing. De kernkwaliteiten betekenen direct een keuze; deze is gebaseerd op analyses van de historische situatie en huidige, maatschappelijke processen.

Onze rol was het beeldend maken van de kernkwaliteiten op erfniveau én daarbij aangeven welke aanpassingen mogelijk zijn. Belangrijk daarbij was dat de beschrijving zo neutraal en kort mogelijk was en een objectieve en snelle plantoetsing mogelijk wordt. Daarvoor zijn per landschapstype, erf en bebouwing criteria opgesteld en inspiratiebeelden verzameld. De teksten en beelden worden gebruikt voor de ontwikkeling van een gemeentelijke viewer, een tastbaar document volgt later.